പച്ചക്കറിവിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, July 18, 2021

പച്ചക്കറിവിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

കയ്യൂർ ഇ കെ നായനാർ ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ് കേരള സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന  ഓണത്തിനു ഒരു മുറം പച്ചക്കറി എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കയ്യൂർ - ചീമേനി കൃഷി ഭവൻ ന്റെ സഹകരണത്തോടെ ക്ലബ്‌ പരിധിയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും സൗജന്യ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3