പരിശോധന ക്യാമ്പ് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, July 18, 2021

പരിശോധന ക്യാമ്പ്


ഉദിനൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോട്ടച്ചാൽ ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്ന സൗജന്യ പ്രഷർ ഷുഗർ പരിശോധന ക്യാമ്പ് 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3