പരിശോധന ക്യാമ്പ് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdSunday, July 18, 2021

പരിശോധന ക്യാമ്പ്


ഉദിനൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോട്ടച്ചാൽ ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്ന സൗജന്യ പ്രഷർ ഷുഗർ പരിശോധന ക്യാമ്പ് 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3