ദേശീയ ഫയർ സർവീസ് ദിനാചരണം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdSaturday, April 17, 2021

ദേശീയ ഫയർ സർവീസ് ദിനാചരണം

ഏപ്രിൽ 14 ദേശീയ ഫയർ സർവീസ് ഡേ വാരഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചീമേനി ടൗണിൽ ഫയർ റെസ്ക്യു,സിവിൽ ഡിഫൻസ് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടേയും നേതൃത്വത്തിൻ ലഘു ലേഖ വിതരണവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3