വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, February 14, 2021

വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ

എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ നയിക്കുന വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്ക് കാലിക്കടവിൽ സ്വീകരണം നൽകി

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3