കാവിലെ പാട്ട് മത്സരം വിജയികൾ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdFriday, September 11, 2020

കാവിലെ പാട്ട് മത്സരം വിജയികൾ

മാവിലാടം വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് യൂട്യുബ് ചാനലിൽ നടത്തിയ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് കോഡ് നമ്പർ 48 ഭാസ്ക്കരൻ
ലൈക്ക് 765

രണ്ടാം സ്ഥാം കോഡ് നമ്പർ 6 ഹിത തമ്പാൻ
ലൈക്ക് 639

മൂന്നാം സ്ഥാനം കോഡ് നമ്പർ 50 നിതിൻ
ലൈക്ക് 498

വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3