മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 7.8 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു: എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdThursday, September 3, 2020

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 7.8 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു: എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ

തൃക്കരിപ്പൂര്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നും തൃക്കരിപ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ മാത്രം കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷക്കാലത്തിനുള്ളില്‍  4452 പേര്‍ക്കായി 77967000 (ഏഴ് കോടി എഴുപത്തിയൊമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തേഴായിരം ) രൂപ അനുവദിച്ചതായി എം രാജഗോപാലൻ അറിയിച്ചു. അനുവദിച്ചതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ചികിത്സധനസഹായമായണ് നല്‍കിയിത്. അപകടത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായമായും ഇതില്‍ നിന്ന് സഹായധനം അനുവദിച്ചിട്ടിണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്ക് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.1.ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-(186 പേര്‍)-353300രൂപ2.വെസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-(519 പേര്‍)-8001500രൂപ3.കയ്യൂര്‍-ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-(502 പേര്‍)-8099500രൂപ4.ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-(657 പേര്‍)-10851500രൂപ5.പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-(644 പേര്‍)-11507500രൂപ6.വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-(544 പേര്‍)-9695000രൂപ7.തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-(515 പേര്‍)-9643000രൂപ8.പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-(422 പേര്‍)-6935000രൂപ9.നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-(463 പേര്‍)-9701000രൂപ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3