ഗുരുപൂജ പുരസ്ക്കാരം പ്രശസ്ത തെയ്യം കലാകാരൻ കളിങ്ങോത്ത് കെ കുമാരൻ പണിക്കർക്ക് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdSaturday, July 18, 2020

ഗുരുപൂജ പുരസ്ക്കാരം പ്രശസ്ത തെയ്യം കലാകാരൻ കളിങ്ങോത്ത് കെ കുമാരൻ പണിക്കർക്ക്

നീലേശ്വരം: ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഗുരുപൂജ അവാർഡ് പനയാൽ കളിങ്ങോത്ത് കെ കുമാരൻ പണിക്കർക്ക്  പ്രശസ്ത തെയ്യം കലാകാരനെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ്. അമ്പത് വർഷത്തെ തെയ്യം അനുഷ്ഠാന കലാ ഉപാസകനായ പണിക്കർ നാടകം, സംഗീതം. ചെണ്ട എന്നീ മേഖലയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച കലാകാരനാണ്. 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3