മറുത്തുകളിയിലെ അറിവിൻ്റെ നിറകുടമായ മാധവൻ പണിക്കർക്ക് ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Saturday, July 18, 2020

മറുത്തുകളിയിലെ അറിവിൻ്റെ നിറകുടമായ മാധവൻ പണിക്കർക്ക് ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം

പുരക്കളിക്കും മർത്തുകളിക്കും വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച യുഗപ്രഭാവനായ മനീഷി, അത്യുത്തര കേരളത്തിന്റെ ഈ സംസ്കൃത- മലയാള ഭാഷാപണ്ഡിതൻ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പൂരക്കളി ആചാര്യനായ അച്ഛനിൽ നിന്നും ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് പൂരക്കളി എന്ന കലയെ ഉപാസിച്ചു വരുന്നു. നൂറു കണക്കിനു് ശിഷ്യ സമ്പത്തുള്ള ഇദ്ദേഹം പൂരക്കളിയേയും മറത്തു കളിയേയും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും എത്തിച്ച മഹാരഥൻമാരിൽ ഒന്നാമനാണ്. നിരവധി വേദികളിൽ ഈ കലാരൂപത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച അനുഗ്രഹീത കലാകാരനെ വൈകിയെങ്കിലും ഫോക് ലോർ അക്കാദമി ഈ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചത് ഉചിതം തന്നെ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3