സ്വര്‍ണ്ണവില റെക്കോഡില്‍ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Wednesday, July 15, 2020

സ്വര്‍ണ്ണവില റെക്കോഡില്‍

സ്വര്‍ണ്ണവില റെക്കോഡില്‍; പവന് 36,680 രൂപ
ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കൂടി 4585 രൂപയായി. 36,680 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3