അറിയിപ്പ് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdFriday, July 17, 2020

അറിയിപ്പ്

കാസർഗോഡ്: കേരള ജല അതോറിറ്റി കാസർഗോഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലാബിലേക്ക് 23.07.2020 ന് നടത്താനിരുന്ന ബാക്റ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് I, ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് II, തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റി വെച്ചതായി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.പുതുക്കിയ തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3