പിലിക്കോട് കണ്ണങ്കൈയിൽ കുന്നിടിഞ്ഞു. ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, July 17, 2020

പിലിക്കോട് കണ്ണങ്കൈയിൽ കുന്നിടിഞ്ഞു. ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3