ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കുൾപ്പെടെ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 74 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdWednesday, July 15, 2020

ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കുൾപ്പെടെ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 74 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3