സ്വര്‍ണവില പവന് 36,760 രൂപയായി: ഈവര്‍ഷംമാത്രം കൂടിയത് 7,760 രൂപ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ റെക്കോഡ് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Tuesday, July 21, 2020

സ്വര്‍ണവില പവന് 36,760 രൂപയായി: ഈവര്‍ഷംമാത്രം കൂടിയത് 7,760 രൂപ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ റെക്കോഡ് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3