ജൂലൈ 31 വരെ ജില്ലയില്‍ മത്സ്യബന്ധനവും വിപണനവും നിരോധിച്ചു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, July 24, 2020

ജൂലൈ 31 വരെ ജില്ലയില്‍ മത്സ്യബന്ധനവും വിപണനവും നിരോധിച്ചു

കാസർഗോഡ്: തീരദേശ മേഖലയില്‍ കോവിഡ് 19 സമൂഹവ്യാപന സാധ്യത നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ജൂലൈ 31 വരെ മത്സ്യബന്ധനവും വിപണനവും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3