മട്ടുപ്പാവിൽ കാർഷിക വിപ്ലവമൊരുക്കി ചെറുവത്തൂർ പുതിയകണ്ടത്തെ തമ്പാൻ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, May 1, 2020

മട്ടുപ്പാവിൽ കാർഷിക വിപ്ലവമൊരുക്കി ചെറുവത്തൂർ പുതിയകണ്ടത്തെ തമ്പാൻ

ചെറുവത്തൂർ പുതിയ കണ്ടത്തിലെ തമ്പാൻ എം വി ലോക്ക് ഡൗണിൽ വിരസത മാറ്റാൻ വേണ്ടി ടെറസിൽ ചെയ്ത പച്ചക്കറി കൃഷി ഇപ്പോൾ പാകമായി വിളവെടുപ്പിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഡീസൺ പച്ചക്കറി കൃഷി വയലിൽ ചെയ്ത് വരാറുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യം വയലിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നതിനാൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കാം ആശയമുദിച്ചത്.
2015ൽ ചെറുവത്തൂർ കൃഷിഭവൻ മികച്ച സീസൺ പച്ചക്കറി കൃഷി കർഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് മൊമെന്റൊ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3