പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Wednesday, April 22, 2020

പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി

ചെറുവത്തൂർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി. ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ലാബിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മത്സ്യം പിടികൂടിയത്.ഗുജറാത്തൽ നിന്നും വന്ന ലോറിയിലാണ് ടൺ കണിക്കിന് മത്സ്യം കയറ്റിവന്നത്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3