ലോക്ക് ഡൗണിന് മുമ്പേ ദുരിതത്തിലായി പൂഴി തൊഴിലാളികൾ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdMonday, April 20, 2020

ലോക്ക് ഡൗണിന് മുമ്പേ ദുരിതത്തിലായി പൂഴി തൊഴിലാളികൾ

ചെറുവത്തൂർ: ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജില്ലയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അംഗീകൃത കടവുകളിലെ പൂഴി തൊഴിലാളികൾ. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മണലെടുപ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിലച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പടെയുള്ള അധികൃതരുമായി നടത്തിയ മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് മണലെടുപ്പ് പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടിയായത്. അപ്പോഴേക്കും കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി മൂലം വീണ്ടും തൊഴിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വന്നു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3