6 ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കും - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Wednesday, April 22, 2020

6 ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കും

സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അഞ്ച് മാസമായി പിടിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. ഒരു മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളമാകും പിടിക്കുക. 5 മാസം വരെ ഇത്തരത്തിൽ ശമ്പളം പിടിക്കും. എല്ലാ വിഭാഗം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം പിടിക്കാനാണ് തീരുമാനം. പിന്നീട് മടക്കി നൽകാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആശാവഹമല്ലെന്ന് ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിലയിരുത്തി.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3