കൊറോണ മുൻകരുതൽ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdWednesday, March 18, 2020

കൊറോണ മുൻകരുതൽ

കാസർഗോഡ്,തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ
മാവിലാടം വാർത്തയിലൂടെ വായനക്കാരോടും ജനങ്ങളോടും മുൻ കരുതലെടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3