കൊറോണ മുൻകരുതൽ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Wednesday, March 18, 2020

കൊറോണ മുൻകരുതൽ

കാസർഗോഡ്,തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ
മാവിലാടം വാർത്തയിലൂടെ വായനക്കാരോടും ജനങ്ങളോടും മുൻ കരുതലെടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3