ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതിയിളവ് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdFriday, February 7, 2020

ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതിയിളവ്

നികുതി കുടിശ്ശികക്ക് ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തര്‍ക്കത്തിലുള്ള നികുതിയില്‍ 50 ശതമാനം ഇളവും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനായി ജൂലൈ 31നകം അപേക്ഷ നല്‍കണം. പിഴയും പലിശയും ഒഴിവാക്കും.

ചരക്കു വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി 25% കുറയ്ക്കും. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തില്‍ നികുതിയിളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3