മതസൗഹാർദ്ദം വിളിച്ചോതി വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ മസ്ജിദ് സന്ദർശനം പെരുമ്പട്ടയിൽ താഴത്തിടം പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിഷ്ണുമൂർത്തി ജുമാ മസ്ജിദ് സന്ദർശനം നടത്തി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Tuesday, February 18, 2020

മതസൗഹാർദ്ദം വിളിച്ചോതി വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ മസ്ജിദ് സന്ദർശനം പെരുമ്പട്ടയിൽ താഴത്തിടം പാടാർകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിഷ്ണുമൂർത്തി ജുമാ മസ്ജിദ് സന്ദർശനം നടത്തി


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3