എല്ലാ നഗരത്തിലും ഷീലോഡ്ജ് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, February 7, 2020

എല്ലാ നഗരത്തിലും ഷീലോഡ്ജ്

എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഷീ ലോഡ്ജുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുടുംബശ്രീകള്‍ക്ക് 4 ശതമാനം പലിശക്ക് 3000 കോടി വായ്പ നല്‍കും. അമ്പലപ്പുഴ, ചേര്‍ത്തല - വിശപ്പുരഹിത മേഖലയായി ഈ വര്‍ഷം പ്രഖ്യാപിക്കും. കേരളത്തെ വിശപ്പുരഹിത സംസ്ഥാനമായി മാറ്റും. ഇതിനായി 20 കോടി ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 200 കേരള ചിക്കന്‍ കൌണ്ടറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3