കെ എം മാണി സ്മാരകത്തിന് അഞ്ചുകോടി രൂപ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdFriday, February 7, 2020

കെ എം മാണി സ്മാരകത്തിന് അഞ്ചുകോടി രൂപ

ഇമ്പിച്ചിക്കോയയുടെ വീട് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ 5 കോടിയും ബജറ്റില്‍ മാറ്റിവച്ചു. കെ.എം മാണി സ്മാരകത്തിനായി 5 കോടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പട്ടിക വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള സംവിധായകര്‍ക്ക് 3 കോടി അനുവദിച്ചു.

ലളിതകലാ അക്കാദമി 7 കോടിയും ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 5 കോടിയും മാറ്റിവച്ചു. സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ നടത്തുന്ന സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 40 കോടിയും ബഡ്സ് സ്കൂളിന് 35 കോടിയും ബജറ്റില്‍

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3