ഉരിയാട്ട് തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdThursday, February 13, 2020

ഉരിയാട്ട് തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ്

തെയ്യമെന്ന അനുഷ്ഠാനകലയെ കേന്ദ്രമാക്കി നീലേശ്വരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പിറന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ , തെയ്യം ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ഉരിയാട്ട് നാളെ റിലീസാകുന്നു

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3