തെക്കേക്കാട് മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവത്തിന് ഭക്തിനിർഭരമായ തുടക്കം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdFriday, February 28, 2020

തെക്കേക്കാട് മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവത്തിന് ഭക്തിനിർഭരമായ തുടക്കം

തെക്കേക്കാട് മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവത്തിന് ഭക്തിനിർഭരമായ തുടക്കം.2020 ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ മാർച്ച് ഒന്നുവരെയാണ് ഉത്സവാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് മാർച്ച് 1 ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് തിരുവപ്പന വെള്ളാട്ടം പുറപ്പാട് ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം തുടർന്ന് ദൈവത്തെ മല കയറ്റൽ ചടങ്ങോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിക്കും.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3