കുട്ടികൾ റെയിൽപ്പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായി; റെയിൽവേ വഴിയടച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട്: കുട്ടികൾ റെയിൽപ്പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായതോടെ റെയിൽവേ വഴി അടച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് അജാനൂർ ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിന് മുന്നിലെ വഴിയാണ് റെയിൽവേ അടച്ചത്. പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ മാനേജർ പ്രസാദ്പിങ്ക് ഷമിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം റെയിൽവേ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗക്കാരെത്തി ട്രാക്കിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുകയാണുണ്ടായത് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdTuesday, January 21, 2020

കുട്ടികൾ റെയിൽപ്പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായി; റെയിൽവേ വഴിയടച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട്: കുട്ടികൾ റെയിൽപ്പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായതോടെ റെയിൽവേ വഴി അടച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് അജാനൂർ ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിന് മുന്നിലെ വഴിയാണ് റെയിൽവേ അടച്ചത്. പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ മാനേജർ പ്രസാദ്പിങ്ക് ഷമിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം റെയിൽവേ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗക്കാരെത്തി ട്രാക്കിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുകയാണുണ്ടായത്

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3