രസക്കൂട്ടിന് ജൈവ കവാടം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, January 24, 2020

രസക്കൂട്ടിന് ജൈവ കവാടം

രസക്കൂടിന്റെ കവാടം മാതൃകാപരം
ചെറുവത്തൂർആർദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുവത്തൂർ CHC സംഘടിപ്പിക്കുന്ന "രസക്കൂട്ട് "പരിപാടിയുടെ വേദിയുടെ കവാടം പൂർണമായും ജൈവ - പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി.. പഴയ മുളകൾ, പായ, കൂട്ട ,കയർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലളിതവും മനോഹരവുമായ കവാടം തീർത്തത്.. ആരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങൾ കവാടത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.കലാകാരനായ കരിവെള്ളൂരിലെ രജീഷ് രാമനാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കവാടം ഒരുക്കിയത്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3