രുചിയറിഞ്ഞ് കഴിക്കാം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Thursday, January 30, 2020

രുചിയറിഞ്ഞ് കഴിക്കാം


രാവണീശ്വരം ഗവ: ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ  രണ്ടാം തരത്തിലെ അറിഞ്ഞു കഴിക്കാം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തരം കറികളെ പരിപയപ്പെടുത്താനായി  നടത്തിയ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ചേർന്ന് സദ്യ ഒരുക്കി.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3