സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻറർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കും - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, January 24, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻറർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കും

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ക് കം ഡ്രൈവർ കോച്ചിംങ് സെന്റർ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയ്ക്ക് 35.42 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുതി ലഭിച്ചു. ടെസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ജോലി തേടി പോകുന്നവർക്ക് അനായാസമായി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭികും. മലപ്പുറത്ത്  30 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റർ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3