സ്വർണ്ണവില കൂടി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Thursday, January 23, 2020

സ്വർണ്ണവില കൂടി

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് . പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത് . ബുധനാഴ്ച പവന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇന്ന് വർധനവുണ്ടായത്.

29,720 രൂപയാണ് പവന്‍റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 3,715 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3