ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് ബിഎസ് 6 പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി2020 ഇക്കോസ്പോർട്ട് ബിഎസ് VI കംപ്ലയിന്റ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി ഫോർഡ് ഇന്ത്യ. 1.0 ലിറ്റർ ഇക്കോബൂസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ നിർമ്മാതാക്കൾ നിർത്തലാക്കി. ബിഎസ് VI പെട്രോൾ പതിപ്പിന്റെ വില 8,04,000 രൂപയിലും ഡീസലിന്റെ വില 8,54,000 രൂപയിലും ആരംഭിക്കുന്നു. - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdTuesday, January 21, 2020

ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് ബിഎസ് 6 പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി2020 ഇക്കോസ്പോർട്ട് ബിഎസ് VI കംപ്ലയിന്റ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി ഫോർഡ് ഇന്ത്യ. 1.0 ലിറ്റർ ഇക്കോബൂസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ നിർമ്മാതാക്കൾ നിർത്തലാക്കി. ബിഎസ് VI പെട്രോൾ പതിപ്പിന്റെ വില 8,04,000 രൂപയിലും ഡീസലിന്റെ വില 8,54,000 രൂപയിലും ആരംഭിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3