പത്മരാജൻ ഓർമ്മയായിട്ട് 29 വർഷം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Thursday, January 23, 2020

പത്മരാജൻ ഓർമ്മയായിട്ട് 29 വർഷം

മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത്രവേഗം മാഞ്ഞ് പോകാത്ത ഒരു വാചകമാണ്. പ്രണയത്തിന്റേയും വിരഹത്തിന്റേയും ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഭാവം മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ച സംവിധായനാകാണ് പത്മരാജൻ. മലയാള സിനിമയുടെ ഗന്ധർവൻ ഓർമയായിട്ട് 29 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3